Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung 2022

Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành được sửa đổi, bổ sung thông qua nhiều kỳ họp quốc hội. Vì thế Luật TCCQĐP năm 2022 có rất nhiều điểm mới so với năm 2017 2019. Trong bài viết này, PowPACPlus sẽ giúp các bạn khám phá những điểm khác biệt, những sữa đổi, bổ sung trong bộ luật số 77/2015/QH13 và điểm nổi bật qua các năm 2017 2019 2021.

Các điều cơ bản trong bộ luật tổ chức chính quyền địa phương

Là một công dân của nước Việt nam thì bạn cần phải nắm được một vài điều cơ bản trong luật TCCQĐP. Bởi vì điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng hơn trong cuộc sống, công việc mà còn tránh được những phiền toái không đáng có. Dưới đây là những điều cơ bản và cũng là cốt lõi nhấn mà các bạn cần phải nắm được.

các điều cơ bản trong luật tổ chức chính quyền địa phương
Các Điều Cơ Bản

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Việc đưa ra các quy định về đơn vị hành chính, tổ chức cũng như hoạt động của Chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác.

Điều 2: Đơn vị hành chính

Các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam bao gồm:

 • Cấp tỉnh 
 • Cấp huyện
 • Cấp xã
 • Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Điều 3: Phân loại đơn vị hành chính

Việc phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là việc xây dựng, tổ chức bộ máy – chế độ – chính sách của các chính quyền địa phương phù hợp.

Khi tiến hành phân loại đơn vị hành chính sẽ phải dựa vào các tiêu chí như sau:

 • Quy mô dân số
 • Diện tích tự nhiên
 • Số đơn vị hành chính trực thuộc 
 • Trình độ phát triển kinh tế – xã hội
 • Các yếu tố đặc thù ở từng loại đơn vị hành chính (nông thôn, đô thị cũng như hải đảo)

Phân loại hành chính như sau:

 • Hai thành phố là Hồ Chí Minh và Hà Nội là đơn vị hành chính cấp tỉnh đặc biệt. Ngoài ra, nhưng đơn vị hành chính cấp tỉnh còn lại sẽ được phân theo 3 loại là 1, 2, 3
 • Đơn vị hành chính nhân dân cấp huyện cũng được phân thành loại 1, loại 2, loại 3
 • Tương tự, đơn vị hành chính cấp xã được phân thành loại 1, loại 2, loại 3

Điều 4: Tổ chức chính quyền địa phương của các đơn vị hành chính

Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm có ở tỉnh, huyện, xã.

Chính quyền địa phương ở đô thị gồm có trực thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị trấn, phường.

Điều 5: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

 • Tuân thủ theo đúng Hiến pháp, pháp luật, theo nguyên tắc tập trung Dân chủ
 • Quản lý xã hội bằng luật pháp dưới sự giám sát của Nhân dân
 • HĐND làm việc đúng chế độ Hội nghị và Nghị Quyết 

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2017

Nội dung chính của bộ luật chính quyền địa phương 2017
Nội dung chính bộ luật tổ chức chính quyền địa phương 2017

Trong năm 2017,Luật TCCQĐP năm 2015 được sửa đổi, bổ sung để càng hoàn thiện hơn. Theo đó, bộ luật này có sự khác biệt về quy định đơn vị hành chính, tổ chức cũng như hoạt động của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính. 

Nếu như trước đây, tại Khoản 1, Điều 4 của Luật TCCQĐP có quy định “Cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam quy định tại Điều 2 của Luật này”. Thì giờ đây, Điều luật này đã đổi như sau: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.” 

Về phân cấp, phân quyền thị Luật mới có quy định rõ ràng về việc phân quyền, phân cấp sao cho đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực cùng các điều kiện cần thiết khác gắn liền với phân quyền, phân cấp. 

Về số lượng đại biểu của Hội đồng nhân dân các cấp theo Luật mới cũng có sự suy giảm. Theo đó, cơ cấu tổ chức của HĐND cũng có sự khác biệt, xu hướng chung là sẽ giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và huyện.

Quy định luật tổ chức chính quyền địa phương 2019

quy dinh to chuc cinh quyen dia phuong nam 2019
Quy định luật tổ chức chính quyền địa phương 2019

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc các điểm đổi mới trong Luật TCCQĐP 2019 hợp nhất.

Quy định cấp chính quyền địa phương

Thay đổi theo hướng linh hoạt, đảm bảo tổ chức ở các đơn vị hành chính phù hợp với nông thôn, hải đảo, đô thị, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Bổ sung tiêu chuẩn trở thành đại biểu HĐND

Theo Khoản 3, Điều 2 của Luật TCCQĐP đã được ban hành bổ sung vào năm 2019 thì ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật TCCQĐP năm 2015, Đại biểu HĐND có một quốc tịch là Việt Nam.

Giảm số lượng đại biểu của HĐND các cấp hành chính

Theo luật TCCQĐP sửa đổi vào năm 2019, khung số lượng đại biểu của HĐND có sự suy giảm từ 10% đến 15% ở từng loại hình đơn vị hành chính.

HĐND tỉnh miền núi vùng cao từ 500.000 dân trở xuống bầu cử 50 đại biểu, từ 500.000 dân trở lên bầu cử tối đa 75 đại biểu. Các tỉnh còn lại nếu có từ 1 triệu dân trở xuống thì bầu cử 50 đại biểu. Ngược lại từ 1 triệu dân trở lên thì bầu cử tối đa 85 đại biểu.

Đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có 1 triệu dân trở lên sẽ bầu cử tối đa 50 đại biểu. Còn trên 1 triệu dần thì cứ thêm 60.000 dân thì sẽ được thêm một đại biểu, nhưng tối đa là 85 đại biểu. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội được phép bầu cử 95 đại biểu.

Tăng số lượng Phó Chủ tịch xã loại II

Theo Khoản 2, Điều 2 của Luật TCCQĐP sửa đổi ban hành năm 2019 quy định tăng số lượng Phó Chủ tịch của UBND cấp xã loại II tối đa là 2. Trong khi đó số lượng Phó Chủ tịch của UBND cấp xã loại III vẫn là 1 như trước đây.

Tổ chức lại bộ máy giúp việc chính quyền 

Tại Khoản 29, Điều 2 Luật TCCQĐP đã sửa đổi ban hành năm 2019 có quy định về việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương như sau: HĐND và UBND cấp tỉnh, HĐND và ủy ban nhân dân cấp huyện có cơ quan tham mưu, phục vụ cho hoạt động theo quy định pháp luật. 

Tóm lại, với những điểm mới được bổ sung, sửa đổi của Luật TCCQĐP 2019 đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới, tổ chức bộ máy cũng như hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương nhằm hoạt động hiệu quả nhất.

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2022

nhung diem moi trong bo luat chinh quyen dia phuong nam 2022
điểm nổi bật ở bộ luật chính quyền địa phương năm 2021

Những điểm mới nổi bật trong bộ luật tổ chức chính quyền địa phương so với năm 2019 có thể kể đến như:

 • Quy định số lượng biên chế tối thiểu để các tổ chức, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh. Quyết định về việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị công lập.  
 • Thủ tướng sẽ có thêm một số quyền hạn khác như chỉ đạo, thống nhất quản lý cán bộ, công chức và viên chức. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, kể cả giải thể các cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Có quyền thành lập hội đồng, ủy ban khi cần thiết để giúp các lãnh đạo Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng.
 • Linh hoạt trong tổ chức bộ máy chính quyền của địa phương: Nếu như trước đây 2015 quy định “Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”. Thì giờ đây, chính quyền tại các địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm từng khu vực.
 • Loại bỏ khái niệm “họp bất thường”: trong cả Luật TCCQĐP và Luật Tổ chức Chính phủ và, khái niệm “họp bất thường” đã được sửa đổi thành họp chuyên đề hoặc cũng có thể gọi là họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Trên đây là những chia sẻ của PowPACPlus về luật tổ chức chính quyền địa phương được nhiều người quan tâm hiện nay. Rất hy vọng những thông tin cơ bản trên sẽ giúp các bạn đọc mở mang được trí óc của mình. Cung cấp thêm cho bạn đọc về Kiến thức luật tại Việt nam

Viết một bình luận