Luật doanh nghiệp 2014. Số 68/2014/QH13

luat-doanh-nghiep-2014

Luật Doanh Nghiệp 2014 của nước ta quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về nhóm công ty. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu sau về bộ luật này cũng như là vấn đề chính … Đọc tiếp